ش. شهریور ۱۶ام, ۱۳۹۸

علم و دانش

علم و دانش در مسیر توسعه خود همگرایی های را با یکدیگر تجربه می کنند، اما همیشه به این معنا نیست که علم و فناوری هر دو در یک مسیر گام بر می دارند بلکه در ماهیت و اهداف خود دو مفهوم متفاوت هستند.

علم را می توان جستجوی قوانین موضوعی حاکم بر پدیده های طبیعی، بدون توجه به کاربردهای اقتصادی آن دانست، در حالی که فناوری کاربرد مستقیم اصول و قوانین علمی برای زندگی انسان در فرآیند تولید است. فناوری با دانش چگونگی و علم با دانش چرایی مرتبط است. به عبارتی می توان علم را زاینده دانش و فناوری را تسهیل گر ثروت مادی دانست و تنها وقتی برای چیزهای جدید، به راه انداختن یک سیستم یا ارائه یک خدمت، علم به اجرا گذاشته می شود ما وارد قلمرو فناوری می شویم. بر این اساس تفاوت های را میان علم و فناوری متخصصان بر می شمارند

در حالی که هدف اساسی علم و دانش هر دو دستیابی به شناخت انواع منابع است فعالیت های علمی در جهت ایجاد اطلاعات اساسی و بالقوه برای توسعه فناوری به کار می روند.

علم مرز ندارد و در تمام جهان منتشر می شود و فناوری محدود به مرزهای تجاری است.

فعالیت های علمی بر حسب محاسن ذاتی و فناوری بر حسب میزان کمک به اهداف اجتماعی و اقتصادی ارزیابی می شوند.